Počet titulov 0 / 0,00 €
Na stiahnutie
Prihlásenie
Zabudol som svoje heslo Registrácia / Nové konto
Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje
JUVENIA-EDUCATION, n.o.
Levočská 866
05801 Poprad
IČO: 37886657
DIČ: 2021927336
Zapísaná v registri neziskových organizácii vedenom v Prešove pod č. OVVS – 98/2004 - NO
tel. č. 052/ 7723 779, 0944 433 836
e-mail: info@juvenia-education.sk

Základné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán medzi spoločnosťou Juvenia-Education ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.juvenia-education.com. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky uverejní vhodným spôsobom na stránkach www.juvenia-education.sk
Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok.

Kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov, e-mailu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Akceptácia prebehne odoslaním tovaru predávajúcim. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovej stránke sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote.

Platobné podmienky
Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť
• bankovým prevodom: na účet predávajúceho
• poštovou poukážkou typu "U"
• dobierkou – pri prebraní tovaru.

Ak nie je stanovené inak, doba splatnosti faktúry je 21 kalendárnych dní. Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo faktúry.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je firma JUVENIA-EDUCATION oprávnená účtovať penále vo výške 0,1% zo sumy objednávky za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom VYDAVATEĽA.

Poštovné
Zásielky odosielame zvyčajne do 2 pracovných dní od obdržania objednávky.
Cena doručenia
za zásielku je jednotná  2,50 €.
Dobierka +1,50 € k cene poštovného za zásielku.

Objednávky súkromným osobám (nie učitelia a školy) zasielame len na dobierku alebo po platbe vopred na účet.

Dodávka tovaru
Zásielky odosielame zvyčajne do 2 dní pracovných dní po obdŕžaní objednávky pri tovare, ktorý je skladom, u ostatných tovarov podľa lehoty uvedenej v popise tovaru.
Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať množstvo a druh tovaru. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
Tovar si je možné prevziať aj osobne v sídle predávajúceho po telefonickom dohovore.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
Každý zákazník sa odoslaním svojej objednávky zaväzuje objednaný tovar prebrať. Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na stránke www.juvenia-education.sk je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov na doručovanie podľa cenníka doručovateľskej služby.

Záručné podmienky a reklamácie
Reklamačný poriadok sa riadi § 622 – 624 Občianskeho zákonníka a podľa neho predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri odoslaní nemá žiadne chyby a že v dobe, keď predávajúci tovar odoslal mal tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom a že tovar je v odpovedajúcom množstve alebo akosti.
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na výmenu tovaru
b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) na odstúpenie od zmluvy.
Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Vybavovanie reklamácií spotrebiteľa zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@juvenia-education.sk. Informácie o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť tento formulár.
V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť nepoškodený tovar predávajúcemu odoslaný do 14 dní od prijatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).
V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spôsobom dohodnutým pri odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Preto kupujúcemu odporúčame zásielku odoslať doporučene, aby sa v prípade potreby dokázal preukázať odoslaním tovaru späť.
Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare.
Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@juvenia-education.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a týka sa len sporov, kde hodnota prevyšuje 20 EUR.


Ochrana osobných údajov

Nezisková organizácia JUVENIA-EDUCATION spracováva osobné údaje poskytnuté klientmi pri obchodnom styku len vo svojich interných informačných a účtovných systémoch, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Údaje nie sú poskytované tretím osobám.

Informácie k spracovaniu osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že kupujúci poskytne predávajúcemu svoje meno a priezvisko, prípadne titul, adresu dodania tovaru, mailovú adresu, príp. dobrovoľne číslo telefónu za účelom objednania tovaru.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uchovával jeho poskytnuté osobné údaje vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.
Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou alebo elektronickou formou odvolať tento súhlas na adresu predávajúceho s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje získava na účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú u nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@juvenia-education.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Práva kupujúceho
Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) (titul, meno, priezvisko, adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Ako chránime Vaše údaje
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Údaje nie sú poskytované tretím osobám.

Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou organizáciou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona 122/2013 Z.z. môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona 122/2013 Z.z. a ods. 3 až 5 vybaví predávajúci bezplatne.
Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa § 29 odsekov 1 a 2 zákona 122/2013 Z.z. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. mája 2018

Kontaktujte nás
+421(0)944 197 648, +421(0)905 582 552
vydavatelstvo@juvenia.sk
juvenia.education, 08:00 - 15:00
Nájdete nás
JUVENIA-EDUCATION, n.o.
Levočská 866/10
058 01 Poprad, Slovensko
FACEBOOK
Kopírovanie akejkoľvek časti stránky www.juvenia-education.sk bez písomného súhlasu autora je zakázané.
©2024 www.juvenia-education.sk všetky práva vyhradené